ExtensionMethod.NET Home of 876 C#, Visual Basic, F# and Javascript extension methods

IsVowel

Recognizes vowels in European languages #i18n

Source

public static class CharExtension
{
  public static bool IsVowel(this char ch)
  {
    return "aeiouyáéíóúýa̋e̋i̋őűàèìòùỳầềồḕṑǜừằȁȅȉȍȕăĕĭŏŭy̆ắằẳẵặḝȃȇȋȏȗǎěǐǒǔy̌a̧ȩə̧ɛ̧i̧ɨ̧o̧u̧âêîôûŷḙṷẩểổấếốẫễỗậệộäëïöüÿṳḯǘǚṏǟȫǖṻȧėıȯẏǡạẹịọụỵậȩ̇ǡȱảẻỉỏủỷơướứờừởửỡữợựāǣēīōūȳḗṓȭǭąęįǫųy̨åi̊ůḁǻą̊ãẽĩõũỹаэыуояеёюийⱥɇɨøɵꝋʉᵿɏөӫұɨαεηιοωυάέήίόώύὰὲὴὶὸὼὺἀἐἠἰὀὠὐἁἑἡἱὁὡὑᾶῆῖῶῦἆἦἶὦὖἇἧἷὧὗᾳῃῳᾷῇῷᾴῄῴᾲῂῲᾀᾐᾠᾁᾑᾡᾆᾖᾦᾇᾗᾧϊϋΐΰῒῢῗῧἅἕἥἵὅὥὕἄἔἤἴὄὤὔἂἒἢἲὂὢὒἃἓἣἳὃὣὓᾅᾕᾥᾄᾔᾤᾂᾒᾢᾃᾓᾣæɯɪʏʊøɘɤəɛœɜɞʌɔɐɶɑɒιυ"
         .Contains(""+ch);
  }
}

Example

'x'.IsVowel() == false
'a'.IsVowel() == true
'ö'.IsVowel() == true
'č'.IsVowel() == false
'ᾃ'.IsVowel() == true

Author: m93a

Submitted on: 25 aug 2016

Language: C#

Type: System.char

Views: 4981